INFORMACIÓ RELATIVA A LA TRAMITACIÓ DE L’AJUT DE MENJADOR I /O TRANSPORT ESCOLAR

TRAMITACIÓ DE L’AJUT DE MENJADOR I /O TRANSPORT ESCOLAR PER INFANTS NASCUTS L'ANY 2019

En el cas d’alumnes que el proper curs escolar cursin P3, que podran fer la sol·licitud fins el proper divendres 15 de juliol de 2022.

 

A partir d’avui dia 11 de juny de 2022 només s'atendran noves sol·licituds per a situacions familiars amb necessitats socioeconòmiques sobrevingudes.

 

En aquest sentit, es consideren sol·licituds sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert en la convocatòria i en què les unitats familiars al·leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

 

·         Nova matrícula.

·         Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.

·      Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

·      També es podran incloure reclamacions de peticions denegades,  en els casos d’unitats familiars en els que la seva   situació econòmica i/o sociofamiliar s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

·      Altres situacions degudament justificades

 

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació.