INFORMACIÓ RELATIVA A LA TRAMITACIÓ DE L’AJUT DE MENJADOR I /O TRANSPORT ESCOLAR

INFORMACIÓ RELATIVA A LA TRAMITACIÓ DE L’AJUT DE MENJADOR I /O TRANSPORT ESCOLAR

 

Us informem que el termini de presentació de sol·licituds d’ajut de menjador i/o transport escolar per al curs 22/23 ha finalitzat, excepte en el cas d’alumnes que el proper curs escolar cursin P3, que podran fer la sol·licitud fins el proper divendres 15 de juliol de 2022.

 

A partir d’avui només s'atendran noves sol·licituds per a situacions familiars amb necessitats socioeconòmiques sobrevingudes.

 

En aquest sentit, es consideren sol·licituds sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert en la convocatòria i en què les unitats familiars al·leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

 

·         Nova matrícula.

·         Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.

·      Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

·      També es podran incloure reclamacions de peticions denegades,  en els casos d’unitats familiars en els que la seva   situació econòmica i/o sociofamiliar s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

·      Altres situacions degudament justificades

 

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació.