Guia d'alimentacio en l'etapa escolar 2020

La nova guia alimentària Petits canvis
per menjar millor, publicada el
2018 per l’Agència de Salut Pública de
Catalunya (ASPCAT), té com a objectiu
sensibilitzar la població sobre els aspectes
que, amb petites modificacions,
poden millorar de forma important la
qualitat i la sostenibilitat de l’alimentació.
S’estructura en tres grups de
missatges senzills sobre els aliments
i les conductes que cal potenciar, els
que cal reduir i aquells dels quals convé
canviar-ne la qualitat o el tipus per
altres versions més saludables i més
respectuoses amb l’entorn.

https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/PREME/