Serveis educatiusConsell Comarcal de la Selva

Serveis educatius a la comarca de la Selva

RESOLUCIÓ DELS AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2021-22

Podeu consultar la resolució dels Ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil matriculats en un centre educatiu de la comarca de la Selva, al següent enllaç:

Edicte concessió 1era resolució ajuts de menjador escolar curs 21-22

Contra aquest acord que és definitiu i esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la seva publicació a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva. Potestativament es pot interposar prèviament recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al d’aquesta publicació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat, i en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar del dia següent al de la data en què presumptament s'hagi desestimat el recurs de reposició.

Model Reclamació

Termini presentació reclamació: 2 d'octubre de 2021

 

 

 

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA TRAMITACIÓ DE L’AJUT DE MENJADOR I /O TRANSPORT ESCOLAR

 

Us informem que el termini de presentació de sol·licituds d’ajut de menjador i/o transport escolar per al curs 21/22 ha finalitzat, excepte en el cas d’alumnes que el proper curs escolar cursin P3, que podran fer la sol·licitud fins el proper dijous 15 de juliol.

 

A partir d’avui només s'atendran noves sol·licituds per a situacions familiars amb necessitats socioeconòmiques sobrevingudes.

 

En aquest sentit, es consideren sol·licituds sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert en la convocatòria i en què les unitats familiars al·leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

 

·         Nova matrícula.

·         Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.

·      Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

·      També es podran incloure reclamacions de peticions denegades,  en els casos d’unitats familiars en els que la seva   situació econòmica i/o sociofamiliar s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

·      Altres situacions degudament justificades

 

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació.

 

PUBLICACIÓ DELS CRITERIS ESTABLERTS PER LES AMPA’S DE LA COMARCA PER SELECCIONAR L’EMPRESA QUE GESTIONARÀ EL SEU MENJADOR ESCOLAR

11 Associacions de Pares i Mares (AMPA) de la comarca estan treballant en la selecció de l’empresa que gestionarà el seu menjador escolar el proper curs 2021-22.

 En virtut d’allò establert al conveni de col·laboració signat entre el Consell Comarcal de la Selva i cadascuna d’aquestes associacions de famílies, a continuació
es fan públiques les bases i els criteris que regiran els processos de selecció de cadascuna d’elles, seguint els principis de publicitat, transparència i lliure concurrència:
 

AMPA

MUNICIPI

 

ENLLAÇ BASES

TERMINI PRESENTACIÓ

ACTA VALORACIÓ

AMPA Escola Dr. Carulla

Arbúcies

PUBLICACIÓ DE NOVES BASES

Descarrega el document

FINALITZAT EL 9 DE JULIOL

 Descarrega el document  

AMPA Escola Quatre Vents

Blanes

Descarrega el document

FINALITZAT EL 26 DE MAIG

Descarrega el document  

AMPA Escola Sa Forcanera

Blanes

Descarrega el document

FINALITZAT EL 24 DE MAIG

Descarrega el document 

AMPA Escola La Benaula

Caldes de Malavella

Descarrega el document

FINALITZAT EL 14 DE MAIG

Descarrega el document

AMPA Escola Sant Esteve

Caldes de Malavella

Descarrega el document

FINALITZAT EL 14 DE MAIG

 Descarrega el document

AMPA Escola Mare de Déu del Socors

Hostalric

Descarrega el document

FINALITZAT EL 12 DE JUNY

Descarrega el document 

AMPA Escola Juncadella

La Cellera de Ter

Descarrega el document

FINALITZAT EL 15 DE JUNY

Descarrega el document  

AMPA     Escola El Bruc

Riells i Viabrea

PUBLICACIÓ DE NOVES BASES

Descarrega el document

FINALITZAT L'1 DE JULIOL

Descarrega el document 

AMPA Escola Guilleries

Sant Hilari Sacalm

Descarrega el document

FINALITZAT EL 8 DE JUNY

Descarrega el document  

AMPA Escola Castell de Farners

Santa Coloma de Farners

Descarrega el document

 

FINALITZAT L'1 DE JUNY

 

Descarrega el document 

AMPA Escola Els Estanys

Sils

Descarrega el document

FINALITZAT EL 30 DE MAIG

 Descarrega el document

 

 

Els nostres serveis

Des del departament de Serveis a la Ciutadania el Consell Comarcal de la Selva ofereix els serveis delegats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els serveis educatius assumits pel Consell Comarcal de la Selva fonamentalment abracen tres àmbits:
- Gestió de menjadors escolars
- Gestió del transport escolar (obligatori i no obligatori)
- Gestió de les ajudes de menjador i de transport escolar

També inclou un espai per a l'accés dels directors dels centres de la comarca i professionals relacionats amb algún dels serveis gestionats

 

Novetats

Bases i convocatòria ajuts individuals de menjador escolar 2021-22

Inscripció al servei de transport escolar Curs 2021-22

Sol·licitud d'ajuts de menjador i transport escolar curs 2021-22

La nostra oficina

Ens trobaràs:

Passeig de Sant Salvador, 25-27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 21 61
Fax. 972 84 08 04

educacio@selva.cat
https://educacio.selva.cat

Horari:
de dilluns a divendres de 9h a 14h