Serveis educatiusConsell Comarcal de la Selva

Preguntes freqüents

Menjador

Quan un infant necessita una dieta astringent s’ha de comunicar a l’administradora del menjador. En casos d’intolerància o al·lèrgies, cal aportar un certificat mèdic que especifiqui la patologia i el tipus de dieta a seguir. El personal de cuina de cada centre disposa de menús adequats a les diferents dietes, al·lèrgies o intoleràncies i de la formació adequada per atendre aquestes demandes.
No es pot donar de baixa temporal a l’usuari del menjador, excepte: En casos degudament justificats per absències prolongades del centre escolar (vacances fora de calendari, absències per causes de força major..). En els centres dels municipis turístics de la comarca, previ acord del consell escolar, s’establirà un règim de “vacances”, entre els mesos de novembre i febrer per tal que aquelles famílies que ho sol·licitin amb antelació puguin excloure els usuaris del servei de menjador escolar. En aquest cas, les absències, que s’hauran de fer seguides, es consideraran justificades i en aquests mesos no es cobrarà el rebut.

Les famílies que tinguin algun deute pendent pel concepte de menjador escolar amb l’empresa gestora del servei hauran de regularitzar el pagament del rebut pendent abans del dia 1 del mes següent. Els usuaris que deixin d’abonar alguns dels rebuts hauran de regularitzar la seva situació i només podran quedar-se a menjador abonant cada dia l’import del menú com si fossin eventuals.

Abans l’1 de setembre, el Consell Comarcal de la Selva, publicarà la concessió dels ajuts a la seu electrònica. Al mateix temps informarà a les famílies sol·licitants mitjançant correu electrònic i/o missatge SMS.

L’empresa gestora del servei abonarà les absències justificades al servei de menjador, en els casos que hi hagi una baixa avisada per escrit amb 24 hores d’antelació. L’absència puntual es podrà comunicar personalment, per escrit, a l’administradora del menjador escolar o per correu electrònic a l’empresa: baixa.menjador@eurest.es.Al llarg del curs, l’empresa gestora del servei abonarà un màxim de tres absències no justificades.

En cas de malaltia o absències no avisades amb antelació, la baixa del primer dia es considerarà no justificada i només es retornarà, si s’escau, a partir del segon dia de baixa consecutiva, sempre i quan s’hagi aportat el full de justificació de baixa. Les justificacions escrites s’han de lliurar a l’administrador/a del servei de menjador del centre al llarg del mateix mes en el qual l’usuari hagi faltat al menjador

- Fix: Són aquells que utilitzen el servei de manera regular durant, com a mínim, tres dies a la setmana (sempre els mateixos). Els usuaris fixos tenen l’obligació d’inscriure’s al servei per tal de poder fer-ne ús.

- Eventuals o esporàdics: Són aquells que utilitzen el servei només alguns dies al llarg del curs.

- L’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori, quan l’alumnat estigui obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

Totes les incidències, queixes o reclamacions relatives al servei de menjador escolar es poden presentar al Consell Comarcal de la Selva per escrit, omplint totes les dades necessàries per identificar el fet i l’autor de l’escrit segons el model que podeu trobar al web https://www.selva.cat/webseu/index.php/tramits.

Altrament, per incidències menors o temes exclusius del servei, en cada menjador hi ha una persona responsable del servei d’administració que gestiona els temes de cobrament de rebuts i inscripcions i una coordinadora del servei de monitoratge, que atenen sobre aquests temes.

D’acord amb el contracte vigent, la ràtio establerta als menjadors gestionats pel Consell Comarcal de la Selva és de:
- 1 monitor per cada 15 usuaris d’educació infantil.
- 1 monitor per cada 25 usuaris d’educació primària.
Tots els alumnes que reuneixin aquestes condicions: Estar matriculat en un centre escolar de la comarca sostingut amb fons públics, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d'ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria. No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït. Fer ús de manera fixa del servei de menjador escolar.

Els tiquets, que s’han de comprar amb antelació, es poden adquirir qualsevol hora en els caixers automàtics de Caixabank i en el nombre que ho desitgi l’usuari, sense cap recàrrec, encara que no sigui client de l’entitat bancària. Caldrà fer ús del codi de barres específic per a cada escola, que es facilita des de l’administració de menjador de cada centre. En cap cas no es cobraran els tiquets en metàl·lic a la mateixa escola.

Cada centre escolar té un administrador/a del servei, és la persona encarregada d’atendre els tutors, en tots els temes relacionats amb el menjador escolar (dietes, cobraments, justificants…)

Davant l’excepcionalitat del moment, la presentació de sol·licituds dels ajuts de menjador i transport escolar es pot veure alterada per la incertesa de quan es podrà accedir a les escoles per presentar presencialment la documentació necessària.

Per aquest motiu, habilitem inicialment la presentació telemàtica, tot i que us tindrem puntualment informats sobre les opcions de presentació presencial, que s’establiran en breu, en funció de com evolucionin les limitacions actuals.

En tot cas, a continuació us detallem diferents vies per fer arribar les vostres sol·licituds al Consell Comarcal de la Selva:

Presentació per via telemàtica

Per fer-ho, heu de seguir els següents passos

  1. Omplir el formulari de sol·licitud
  2. Signar-lo digitalment
  3. Obrir el procediment d’instància genèrica a la Seu Electrònica del Consell Comarcal de la Selva, adjuntar-hi el formulari, signar-la digitalment i trametre-la

Transmetre via instància electrònica, cal disposar del certificat electrònic (idCAT, eDNI ) o estar donats d’alta al servei  dCAT mòbil per identificar-vos.

Podeu obtenir l’IdCAT mòbil a través del següent enllaç https://idcatmobil.seu.cat/

Imprimint el formulari, signar-lo manualment i presentar-lo presencialment.

La incertesa provocada pel Covid19 fa que actualment molts dels canals on normalment es poden presentar les sol·licituds d’ajut (escoles, ajuntaments, Consell Comarcal, etc.) es trobin tancats o amb unes condicions d’obertura molt limitades.

Tot i que les previsions actuals poden canviar, està previst que a partir de l’1 de juny les escoles recuperin certa normalitat i pugueu presentar-hi les sol·licituds. Tot i això, caldrà estar atents a l’evolució de la pandèmia per veure si aquests previsions es poden complir.

Per tant, us recomanem que abans de desplaçar-vos a la vostra escola o alguna oficina de l’administració pública, us informeu prèviament de les condicions d’obertura i accés.

En tot cas, si finalment les sol·licituds no es poguessin presentar a través de les escoles, el Consell Comarcal podrà allargar el termini de presentació d’aquesta primera convocatòria d’ajuts més enllà del 19 de juny, per tal de permetre que aquelles famílies que no hagin pogut presentar la sol·licitud de forma telemàtica puguin fer-ho presencialment.

Imprimint el formulari, signar-lo manualment i enviar-lo a través de qualsevol oficina de Correus

La Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix la presentació de documentació a través de Correus com una forma vàlida de relació amb l’administració.

En aquest cas, la presentació de les sol·licituds d’ajuts de menjador i transport escolar a través de les Oficines de Correus s’haurà de fer mitjançant la fórmula de notificació administrativa (estampillat del formular de sol·licitud per part del funcionari de l’Oficina de Correus) i enviament al Consell Comarcal de la Selva mitjançant  tramesa certificada, a la següent adreça:

Consell Comarcal de la Selva
Passeig Sant Salvador, 25-27
17430 Santa Coloma de Farners

De forma general, recordeu que arran de les mesures preventives establertes davant l'evolució dels contagis del #CoVID19, es recomana no fer desplaçaments innecessaris, evitar les aglomeracions i el contacte amb altres persones, per la qual cosa us recomanem el tràmit per via telemàtica d’aquesta sol·licitud.

En el supòsit que, durant el curs escolar, hi hagi algun canvi en les dades (altes, baixes, canvis de cc, canvi de dies...) caldrà que el pare, mare o tutor de l’usuari comuniqui per escrit les modificacions al servei d’administració del menjador escolar abans del dia 20 de cada mes, fent-se efectiu el canvi a partir del dia 1 del mes següent.

Transport

La sol·licitud de canvi de parada durant el curs escolar, s’ha de fer per escrit i ha d’estar degudament justificada.

Per fer ús del servei col·lectiu (bus) de transport escolar cal formalitzar la inscripció abans de l’inici de cada curs escolar d’acord amb els terminis establerts; el full d’inscripció s’ha d’omplir encara que el servei sigui obligatori i gratuït i ha d’incloure el correu electrònic de contacte amb la família i l’Idalu de l’usuari.

La finalitat del servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació obligatòria que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari, privat concerta o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament.
La resta de transport escolar és no obligatori i per tant, és de pagament.

Les baixes del servei de transport escolar s’han de fer per instància genèrica i es poden enviar a través del correu electrònic educacio@selva.cat; les baixes seran efectives durant el trimestre següent de la seva presentació, en cap cas es tornaran els imports cobrats fins al moment de la baixa.

Davant l’excepcionalitat del moment, la presentació de sol·licituds dels ajuts de menjador i transport escolar es pot veure alterada per la incertesa de quan es podrà accedir a les escoles per presentar presencialment la documentació necessària.

Per aquest motiu, habilitem inicialment la presentació telemàtica, tot i que us tindrem puntualment informats sobre les opcions de presentació presencial, que s’establiran en breu, en funció de com evolucionin les limitacions actuals.

En tot cas, a continuació us detallem diferents vies per fer arribar les vostres sol·licituds al Consell Comarcal de la Selva:

Presentació per via telemàtica

Per fer-ho, heu de seguir els següents passos

  1. Omplir el formulari de sol·licitud
  2. Signar-lo digitalment
  3. Obrir el procediment d’instància genèrica a la Seu Electrònica del Consell Comarcal de la Selva, adjuntar-hi el formulari, signar-la digitalment i trametre-la

Transmetre via instància electrònica, cal disposar del certificat electrònic (idCAT, eDNI ) o estar donats d’alta al servei  dCAT mòbil per identificar-vos.

Podeu obtenir l’IdCAT mòbil a través del següent enllaç https://idcatmobil.seu.cat/

Imprimint el formulari, signar-lo manualment i presentar-lo presencialment.

La incertesa provocada pel Covid19 fa que actualment molts dels canals on normalment es poden presentar les sol·licituds d’ajut (escoles, ajuntaments, Consell Comarcal, etc.) es trobin tancats o amb unes condicions d’obertura molt limitades.

Tot i que les previsions actuals poden canviar, està previst que a partir de l’1 de juny les escoles recuperin certa normalitat i pugueu presentar-hi les sol·licituds. Tot i això, caldrà estar atents a l’evolució de la pandèmia per veure si aquests previsions es poden complir.

Per tant, us recomanem que abans de desplaçar-vos a la vostra escola o alguna oficina de l’administració pública, us informeu prèviament de les condicions d’obertura i accés.

En tot cas, si finalment les sol·licituds no es poguessin presentar a través de les escoles, el Consell Comarcal podrà allargar el termini de presentació d’aquesta primera convocatòria d’ajuts més enllà del 19 de juny, per tal de permetre que aquelles famílies que no hagin pogut presentar la sol·licitud de forma telemàtica puguin fer-ho presencialment.

Imprimint el formulari, signar-lo manualment i enviar-lo a través de qualsevol oficina de Correus

La Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix la presentació de documentació a través de Correus com una forma vàlida de relació amb l’administració.

En aquest cas, la presentació de les sol·licituds d’ajuts de menjador i transport escolar a través de les Oficines de Correus s’haurà de fer mitjançant la fórmula de notificació administrativa (estampillat del formular de sol·licitud per part del funcionari de l’Oficina de Correus) i enviament al Consell Comarcal de la Selva mitjançant  tramesa certificada, a la següent adreça:

Consell Comarcal de la Selva
Passeig Sant Salvador, 25-27
17430 Santa Coloma de Farners

De forma general, recordeu que arran de les mesures preventives establertes davant l'evolució dels contagis del #CoVID19, es recomana no fer desplaçaments innecessaris, evitar les aglomeracions i el contacte amb altres persones, per la qual cosa us recomanem el tràmit per via telemàtica d’aquesta sol·licitud.La nostra oficina

Ens trobaràs:

Passeig de Sant Salvador, 25-27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 21 61
Fax. 972 84 08 04

educacio@selva.cat
https://educacio.selva.cat

Horari:
de dilluns a divendres de 9h a 14h